Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Bộ điều áp

AC700 series - Cụm van điều áp bán tự động (Automatic Changeover Regulators and Systems)

AC720 series - Cụm van điều áp tự động (Automatic Changeover Regulators & Systems) hãng Drastar/Korea

DVS series - Van lõi (Core valve) hãng Drastar/Korea

DR70 series - Van điều áp lưu lượng cao (High Flow Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DR80 series - Van giảm áp áp suất cao (High Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DR90 series - Van điều áp khí & lỏng (D/I Water & Gas High Flow Low Pressure Regulators) hãng Drastar/Korea

DR110 series - Van điều áp khí & lỏng lưu lượng cao (D/I Water & Gas High Flow Regulators) hãng Drastar/Korea

085 series - Van điều áp thủy lực (Hydraulic Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea

072 series - Van điều áp một cấp (Single Stage Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea

082 series - Van điều áp dùng cho áp suất cao (High Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea

092 series - Van điều áp một cấp lưu lượng cao (High Flow Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DR60 series - Bộ điều chỉnh áp suất thấp một cấp (Single Stage Low Pressure Regulators) hãng Drastar/Korea

DR60-ARGON - Đồng hồ Argon (Argon Gas Regulator) hãng Drastar/Korea

DR60-CO2 WELDING - Đồng hồ CO2 (CO2 Welding Gas Regulator) hãng Drastar/Korea

DR60-ETHYLENE - Đồng hồ Ethylene C2H4 hãng Drastar/Korea

DRH series - Bộ sấy khí (Gas heater) hãng Drastar/Korea

077 series - Van điều áp ngược sử dụng cho áp suất thấp (Back Pressure Reducing Regulator) hãng Drastar/Korea

088 series - Van ổn áp dùng cho áp suất cao (Back Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea

DRA100 series - Bộ điều chỉnh áp suất cho khí tinh khiết loại non-tied (UHP Low Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DRA200 series - Bộ điều chỉnh áp suất loại tied diaphragm (UHP Tied Diaphragm Regulators)

DRA300 series - Bộ điều chỉnh áp suất loại springless (Springless Pressure Regulators) hãng Drastar/Korea

DRA500 series - Bộ điều chỉnh áp suất lưu lượng cao (UHP Tied Diaphragm Springless Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

DRA700 series - Bộ điều chỉnh giảm áp kiểu Lok (UHP Lok Welded Pressure Reducing Regulators) hãng Drastar/Korea

2000 series - Van điều áp hai cấp (Twostage Pressure Regulator) hãng Drastar/Korea