Danh mục sản phẩm

Thiết bị chống cháy nổ

LEX45 – Cảm biến RTD chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex nA sử dụng cho zone 2 & 22 hãng Thermo-electra/Netherland

LEX30 – Cảm biến Pt100 chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex d sử dụng cho zone 1 & 2 hãng Thermo-electra/Netherland

LEX25 – Cảm biến nhiệt độ Pt100 chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex i sử dụng cho zone 0, 1 & 2 hãng Thermo-electra/Netherland

LEX15 – Cảm biến nhiệt độ RTD chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex e sử dụng cho zone 1 & 2 hãng Thermo-electra/Netherland

URP 16A series – Bộ ổ & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

URP 32A series – Bộ ổ và phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRD series – Bộ ổ cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 16A series – Bộ ổ & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 32A series – Bộ ổ & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 63A series – Bộ ổ cắm & phích cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PRE 125A series – Bộ ổ cắm chống cháy nổ (Explosion Proof Plug & Socket) hãng ATX/France

PB series – Đèn Floodlight chống cháy nổ group IIB (Explosion Proof Floodlight) hãng ATX/France

HRD series – Đèn chống cháy nổ Tank Light (Explosion Proof Tank Inspection Light) hãng ATX/France

FNLED series – Đèn LED chống cháy nổ zone 2 (LED Nonmetallic LED Luminaires) hãng ATX/France

FN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ (Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France series – Đèn huỳnh quang phòng nổ (Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FELED series – Đèn LED chống cháy nổ (LED Nonmetallic LED Luminaires) hãng ATX/France

PN series – Đèn Floodlight chống cháy nổ zone 2 (Explosion Proof Floodlight zone 2) hãng ATX/France

PC series – Đèn Floodlight chống cháy nổ group IIC (Explosion Proof Floodlight group IIC) hãng ATX/France

CHID series – Đèn cao áp chống cháy nổ (Explosion Proof HID Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ tiêu chuẩn Exn (Explosion Proof Exn Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFE series – Đèn phòng nổ tiêu chuẩn Exde (Explosion Proof Exde Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

FEB series – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (LED Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FDBAES series – Đèn LED báo sự cố khẩn cấp chống cháy nổ (LED Self-contained Emergency Lighting)

CLED series – Đèn LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Lighting Fixture) hãng ATX/France