Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Cảm biến nhiệt độ Pt100 chống cháy nổ (Resistance Thermometers)

LEX45 – Cảm biến RTD chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex nA sử dụng cho zone 2 & 22 hãng Thermo-electra/Netherland

LEX30 – Cảm biến Pt100 chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex d sử dụng cho zone 1 & 2 hãng Thermo-electra/Netherland

LEX25 – Cảm biến nhiệt độ Pt100 chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex i sử dụng cho zone 0, 1 & 2 hãng Thermo-electra/Netherland

LEX15 – Cảm biến nhiệt độ RTD chống cháy nổ tiêu chuẩn Ex e sử dụng cho zone 1 & 2 hãng Thermo-electra/Netherland