Danh mục sản phẩm

Đèn chống cháy nổ (Explosion Proof Lighting)

PB series – Đèn Floodlight chống cháy nổ group IIB (Explosion Proof Floodlight) hãng ATX/France

HRD series – Đèn chống cháy nổ Tank Light (Explosion Proof Tank Inspection Light) hãng ATX/France

FNLED series – Đèn LED chống cháy nổ zone 2 (LED Nonmetallic LED Luminaires) hãng ATX/France

FN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ (Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France series – Đèn huỳnh quang phòng nổ (Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FELED series – Đèn LED chống cháy nổ (LED Nonmetallic LED Luminaires) hãng ATX/France

PN series – Đèn Floodlight chống cháy nổ zone 2 (Explosion Proof Floodlight zone 2) hãng ATX/France

PC series – Đèn Floodlight chống cháy nổ group IIC (Explosion Proof Floodlight group IIC) hãng ATX/France

CHID series – Đèn cao áp chống cháy nổ (Explosion Proof HID Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFN series – Đèn huỳnh quang phòng nổ tiêu chuẩn Exn (Explosion Proof Exn Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

CFE series – Đèn phòng nổ tiêu chuẩn Exde (Explosion Proof Exde Flourescent Lighting Fixture) hãng ATX/France

FEB series – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (LED Non-Metallic Fluorescent Luminaires Lighting) hãng ATX/France

FDBAES series – Đèn LED báo sự cố khẩn cấp chống cháy nổ (LED Self-contained Emergency Lighting)

CLED series – Đèn LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Lighting Fixture) hãng ATX/France

VIN, VCF, VLED series – Đèn chống cháy nổ loại huỳnh quang & sợi đốt (Incandescent & Compact Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NMV, NPS, NMH, NMT series – Đèn chiếu sáng H.I.D chống cháy nổ (Explosion Proof H.I.D Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NFLS series – Đèn tuýp LED chống cháy nổ (Explosion proof Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

NFDR series – Đèn LED chống cháy nổ (Explosion Proof LED Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

EPF series – Đèn huỳnh quang compact chống cháy nổ (Explosion proof Compact Flourescent Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

ELGP series – Bộ đèn chống cháy nổ (Explosion proof Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

EHTK series – Đèn chiếu sáng chống cháy nổ cho bồn xăng dầu (Explosion Proof Tank Light) hãng Alloy/Thailand

EARS series – Đèn chống cháy nổ (dạng huỳnh quang hoặc dạng LED) hãng Alloy/Thailand

DNGV series – Đèn huỳnh quang chống cháy nổ (Explosion proof Flourescent Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

DMV1-DPS1-DMH1 series – Đèn cao áp chống cháy nổ (Explosion Proof H.I.D Lighting Fixture) hãng Alloy/Thailand

DMG series – Đèn chiếu sáng khẩn cấp chống cháy nổ (Explosion Proof Emergency Light) hãng Alloy/Thailand