Danh mục sản phẩm

Hộp đấu nối và tủ đấu nối chống cháy nổ (Ex Enclosure with Terminal)

APDAC-APDSC series – Hộp đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Enclosure & Juntion Boxes)

AGE series – Hộp nối dây chống cháy nổ (Increased Safety GRP Junction Box)

AGLCS series – Hộp điều khiển chống cháy nổ (Explosion Proof GRP Local Control Station & Switches) hãng ATX/France

WJB series – Vỏ tủ điện (Weatherproof Empty Boxes) hãng Alloy/Thailand

TBE1 series – Hộp đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Terminal Box) hãng Alloy/Thailand

JBE2 series – Tủ đấu nối terminal chống cháy nổ bằng thép không gỉ (Explosion Proof Juntion Box with Terminal) hãng Alloy/Thailand

JBE1 series – Tủ đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Juntion Box with Terminal) hãng Alloy/Thailand

EJB series – Tủ điện chống cháy nổ (Explosion Proof Empty Enclosure) hãng Alloy/Thailand

DTR series – Hộp đấu nối chống cháy nổ kèm terminal (Explosion Proof Terminal Box) hãng Alloy/Thailand

DSB series – Hộp đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Conduit Outlet Bodies) hãng Alloy/Thailand

DGR2 series – Hộp rỗng đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Empty Enclosure) hãng Alloy/Thailand

DJB series – Tủ đấu nối chống cháy nổ (Explosion Proof Empty Enclosure) hãng Alloy/Thailand

DER series – Hộp nối dây chống cháy nổ (Explosion Proof Juntion Box) hãng Alloy/Thailand