Danh mục sản phẩm

Thương hiệu

Bộ điều khiển (Units)

DQC-4U-MC-2W – Bộ điều khiển mức nước loại Quick Type Level Controller hãng Daehan/Korea

DPC-10 – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-4U-MC – Bộ điều khiển mức nước loại Quick Type Level Controller hãng Daehan/Korea

DQC-3UN – Bộ điều khiển mức nước loại Quick Type Level Controller hãng Daehan/Korea

DQC-4U-M-2W – Bộ điều khiển mức nước loại Quick Type Level Controller hãng Daehan/Korea

DLC-4U-2W – Bộ điều khiển mức nước (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-4U – Bộ điều khiển mức nước (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-4P – Bộ điều khiển mức nước điều khiển 04 bơm (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-3U-2W – Bộ điều khiển mức nước (Quick Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-3U – Bộ điều khiển mức nước (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-3M – Bộ điều khiển mức nước (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-2U – Bộ điều khiển mức nước (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DLC-2M – Bộ điều khiển mức nước (Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFIC-4U – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFIC-4U-M – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFIC-4P – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFIC-4DN – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFIC-4D – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFI-24VN – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFI-24V – Bộ điều khiển mức phao (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFC-4U-2WN – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFC-4U-2W – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFC-4U – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea

DFC-2U – Bộ điều khiển mức nước (Float Type Level Controller) hãng Daehan/Korea