Danh mục sản phẩm

Van một chiều & van an toàn (Check & Relief Valve)

VC3CA series - Van một chiều dòng Compact Adjustable Cracking Pressure Check valve (up to 3000 psig) dòng hãng UNILOK/Korea

VC6 series - Van một chiều áp lực cao (High Pressure Check valve - up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea

VLC series - Van một chiều chữ ngã (Lift Check valve - up to 6000 psig) hãng UNILOK/Korea

VR series - Van an toàn (Relief Valve) hãng UNILOK/Korea

VC3 series - Van một chiều (Check valve - up to 3000 psig) dòng Fixed Cracking Pressure hãng UNILOK/Korea

VC3C series - Van một chiều dòng Compact (Check valve - up to 3000 psig) dòng hãng UNILOK/Korea

SCV30 series - Van một chiều (Check valve - up to 3000 psig) hãng S-LOK/Korea

SRV60 series - Van an toàn áp suất cao (High Pressure Proportional Relief Valve) hãng S-LOK/Korea

SRV30 series - Van an toàn áp suất thấp (Low Pressure Proportional Relief Valve) hãng S-LOK/Korea

SCP30 series - Van chống chảy ngược (Check valve) (up to 3000 psig) hãng S-lok/Korea

SCH60 series - Van một chiều áp lực cao (High Pressure Check valve - up to 6000 psig) hãng S-LOK/Korea

SCA30 series - Van một chiều (Check valve) (up to 3000 psig) hãng S-LOK/Korea